อดีตเมืองหลวง

เมืองมรดกโลก

ลาวเหนือ 4 วัน 3 คืน

หลวงพระบาง เวียงจันทร์
เมืองหลวงแห่งวัฒนธรรม

เวียงจันทน์ รถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง

เวียงจันทร์

สัมผัสความสโลว์ไลฟ์ท่ามกลางธรรมชาติ สระน้ำสีเขียวมรกต แต่อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมแอดเวนเจอร์

นครหลวงพระบาง

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ภูเขาหินปูนตั้งตระหง่านอยู่กลางทุ่งนา โอบล้อมด้วยสายน้ำ และวิถีชีวิตของชาวบ้าน ดินแดนสวรรค์ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาปล่อยเวลาให้เดินช้าลง  

วังเวียง

เมืองที่รวมจุดบรรจบวิถีธรรมะและธรรมชาติ เมืองหลวงของประเทศลาว 
วันที่ 1 อุดรธานี - หนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์ - หลวงพระบาง 

เริ่มต้นการเดินทาง

07.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดอุดรธานี รับคณะที่ จุดนัดพบ (*ด้วยรถตู้ หรือรถบัส) เสร็จแล้วเดินทางมุ่ง

หน้าสู่ จังหวัดหนองกาย เดินทางถึง หนองาย ผ่านพิธีการ ด่านตรวงกนเข้าเมืองหนองาย ข้ามสระพาน

มิตรภาทไทย-ลาว แห่งที่ 1 ผ่านด่านท่นาแล้งของลาวเข้าสู่ นกรหลวงเวียงจันทน์ นำคณะเข้านมัสการ "พระ

ธาตุหลวงเวียงจันทน์" ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชกคฤห์ ประเทศอินเดีย ดามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมี

ประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเคียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชน

ชาวลาวทั่วประเทศ ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า"ประตูชัย" เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาว

ลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพล

ของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทสฝรั่งเศสขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์

13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) หลังอาหารเข้าชม "หอพระแก้ว" อดีดเป็นที่ประดิบฐานพระแก้ว

มรกต และนำท่านกราบไหว้ "เจ้าแม่ศรีเมือง" ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง ให้ท่านขอพร ศาลเจ้าแม่

ศรีเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวลาวให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก

15.00 น. นำท่านเดินทางไปที่ สถานีรถไฟกวามเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรอขึ้นรถไฟฟ้า ไปเที่ยว

หลวงพระบางใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.

17.30 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟหลวงพระบาง และเปลี่ยนเป็น *รถตู้ เพื่อเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองหลวงพระ

บาง บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) หลังอาหารเดินเล่นชอปปิ้งสินค้าของฝากที่ "ดถาดมืด" หรือ คลาคกลางคืน

ถือเป็นแหล่งช็อปปิ้งแหล่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวเนื่องจากจะมีพ่อแม่ค้าชาวหลวงพระบางนำสินค้าของ

ตนมาวางจำหน่ายอาทิ เช่น เสื้อยืดสกรีนภาษาลาว, เครื่องเงิน, ผ้าทอ, ผ้าห่ม,ปลอกหมอน, โคมไฟที่ทำจาก

กระคานสา ฯลง เสร็จแล้วส่งคณะเข้าโรงแรมที่พัก (โรงแรมมายถาวโขม ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า)

พักผ่อนตามอัธยาศัย..ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2 หลวงพระบาง - พระราชวังหลวง - หอพระบาง - ถ้ำดิ่ง - น้ำตกกวางชี - พระธาตุพูสี 

อดีตเมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์

05.30 น. อรุณสวัสดิ์ "ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว" ประเพณีสีบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวงพระบาง และ

ยังคงเป็นมนสตรา ที่ใครได้พบงเห็นจะตราครึงความเสื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้งริง แสงพระอาทิตย์สีทอง

กระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกาย เรือนโบราณเป็นฉากหลัง ต่อด้วยเดินชม ดลาลยามเข้าหลวงพระบาง

ศึกษาวิถีชีวิตแบบเรียบงำขของชาวหลวงพระบางที่ออกมาจับง่ายซื้อของที่ตลาดดอนเช้า

07.00 น. (รับประทานอาหารเช้ามื้อที่ 3 ณ ห้องอาหารของโรงแรม) หลังอาหารเข้าชม "ทอพิพิธภัณฑ์

แห่งชาติ" เข้าชม "พระราชวังหลวง" สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ประทับของ เข้ามหาชีวิดศรีสว่าง

วงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานช้อนกันหลายชั้น หลังกามงกระเบื้อง นับเป็นการ

ผสมผสานความงคงามของตัวอาการแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้นช้างได้อย่างลงตัว เข้าชม "ทอพระ

บาง" ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระทาง พระพุทธรูปสู่บันผู้มืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มา

ของชื่อเมืองทลวงพระบาง โดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ น้ำหนักประมาณ 54

กิโลกรัม ลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยบายนอยู่ในทำประทับยืนปางประทานอภัย นอกจากนี้ยังมี

พระพุทธรูปปางนากปรก ศิลปะขอมสลักศิลาอีก 4 องค์ และกลองโบราณอยู่ภายในหอด้วย ส่วนฝั่งตรงข้าม

กับหอพระบางเป็นที่ตั้งของ อนุสารีเข้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว

10.00 น. ออกเดินทางไปยัง ท่าเรือบ้านสร้างไห เพื่อส่องเรือไปชนม "ถ้ำดิ่ง" ที่มีพระพุทธรูปนับหมื่นองก์ และชมบรรยากาศแม่น้ำโขงที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4 บนเรือ)

13.00 น. ออกเดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง "น้ำตกตาดกวางซี" ห่างจากหลวงพระบาง

30 กิโลมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของ

น้ำตกที่ดูกลดหลั่นเป็นชั้น แต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น มีสะพานและ

เส้นทางเดินชมรอบน้ำตก (ลูกค้าสามารถเล่นได้ อย่าลืมชุดไปเปลี่ยนด้วยนะครับ)

16.00 น. ขึ้นบันได 328 ชั้น "ยอดดอยสี" ผ่านคงคอกจำปาลาวกถิ่นหอมใหักลายเหนื่อยถึงขอคคอย

-สักการะพระธาตุพูสี" ที่เป็นทั้งหลักเมืองของหลวงพระบาง และยังเป็นศูนย์อักลางวัฒนธรรมในอดีด พระ

ธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นบนภูเขาของฤๅษี มีอายุราว 227 ปี ตันบนของพระธาตุมีจุครมวิวเมืองที่สวยงาม บนจุด

ชมวิวแห่งนี้ถามารถมองเห็นตัวราชชานีกำ พระราชวังหลวงพระบาง อาคารบ้านเรือน แม่น้ำโขงและแม่น้ำ

คานที่ไหลผ่านโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสมนามกถ่าวขาน ข้านกาเมืองหูคู่ยารยะธรรมด้านช้าง

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) หลังอาหารเดินเล่นซอปปิ้งสินกำของฝากที่ "ตลาดมืด" หรือ ตลาดกลางคืน ถือเป็นแหล่งช็อปปิ้งแหล่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวเนื่องจากจะมีพ่อกำแม่ค้าชาวหวงพระทางนำ

สินค้าของนมาวางจำหน่ายอาทิ เช่น เสื้อยืดสกรีนภาพาลาว, เครื่องเงิน, ผ้าทอ, ผ้าห่ม,ปลอกหมอน , โคมไฟ

ที่ทำจากกระคาษสา *ล เสร็จแล้วส่งคณะเข้าโรงแรมที่พัก (โรงแรมมายลาวโฮม ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย.ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัควิขุนราช-วังเวียง-บลูลากูน

ศรัทธาพญานาค นครหลวงเวียงจันทร์

07.00 น.อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6 ณ ห้องอาหารของโรงแรม) หลังอาหารเข้าชม "วัดเชียง

ทอง" วัดเก่าแก่ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบล้านช้าง หลังกาปีกนก 3 ชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเข้าไชยเชษฐาธิ

ราช พ.ศ. 2102-2103 ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวในพระชาดกและนิทนพื้นบ้านสวยงาม.

เก็บภาพแห่งความประทับใจ จกนั้นเข้าชม "วัดวิขุน" ภายในวัดมีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ รูปทรงคล้าย

แลงโม ขาวลาวรียกว่า พระธาตุหมากโม สร้างขึ้นสมัยพระยาวิชนราช ผู้อัญเชิญพระบางมาจากเมืองเชียงคำ

ที่คืองอัญเชิญเนื่องจากพระบางที่พระเจ้าฟ้างุ้มทูลขอจากพระยาอินทรปัตนคร กรุงกัมพูชาแสคงปาฏิหาริย์ทำ

ให้ไม่สามารถคลื่อนย้ายได้ จึงต้องประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงคำก่อน

11.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) หลังอาหารเดินทางไปยัง "สถานีรถไฟความเร็วสูง".ขบวนC81

เดินทางสู่.เมืองวังเวียง

14.00 น. เดินทางถึง*เมืองวังเวียง" รถ*รถตู้ รอรับคณะที่สถานีรถไฟวังเวียง, เมืองวังเวียง ดินแคนสุขาวดี มี

ธรรมชาติงคงามคั่วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มีแม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาสเย็นสบาย

เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน"กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว"

15.00 น. เข้าชม "น้ำปูคำ" บริเวณรอบหน้าถ้ำเป็นลำน้ำสีเขียวคราม เรียกว่า "บลูลากูน" สำหรับให้

นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปปางนอน รวมถึงเข้าไปดูปูคำ มี

ระยะทางขึ้นถ้ำประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาคชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการขึ้นถ้ำปูคำ คนลาวเชื่อกัน

ว่าคนที่เข้าไปภายในถ้ำแล้วเห็น ปู่คำ ถือว่าโชคดี หรือมีบุญ พวาะน้อยคนที่จะได้เห็นปูดำ จะได้เห็นก็ช่วง

วันสงกรานต์พระจะอันเชิญปู่ตำให้นักท่องเที่ยว หรือชราวบันใส้เห็น หลังจากนั้นสามวันก็จะนำปูกำกลับไป

ในถ้ำอย่างเดิม

17.00น. ลูกค้าสามารถเดินเล่นถ่ายรูปเล่นน้ำ หรือร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆได้ตามอัธยาศัย (ค่าใช้จ่ายส่วนต่างไม่รวมในแพกเก็จทัวร์)

*นั่งเรือหางยาวชมแม่น้ำซอง   400 บาท/ลำ นั่ง 2 ท่าน

*พายเรือคายัก 450 บาท/ลำ 

*ล่องห่วงยาง  450 บาท

*เช่ารถจักรยาน 50 บาท

19.00น.บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 8).หลังอาหารเข้าเช็กอินโรงแรมที่พัก (โรงแรม PM Hotel ระดับ 3 คาว

หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย..ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 4 วังเวียง - ถ้ำนางฟ้า - เวียงจันทน์ - อุดรธานี

เต็มอิ่มกับธรรมชาติ สายน้ำ ขุนเขา

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ (รับประทานอาหารเช้ามื้อที่ 9 ณ ห้องอาหารของโรงแรม) หลังอาหารเดินทางไปที่

จะพานแขวนสีน้ำเงิน ที่ข้ามผ่านแม่น้ำของ เพื่อไปซบ "ถ้ำนางฟ้า" ถ้ำแห่งนี้ถือเป็นถ้ำขนาคใหญ่ที่สว่างไรว

ด้วยเสปอดไถตัเจถซึ่งเต็มไปด้วยหินปูนขนาดใหญ่และมีหินยัอยตระการตาในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่เหมือนใคร

เพลิดเพลินไปกับความนำจึงคูดใจของหินงอกหินย้อยที่ซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นกร

หลวงเวียงจันทน์ ระยะทาง 150 กิโลเมตร

12.00 น. เดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์ พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10)

15.00 น. เดินทางไปยัง ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ผ่านพิธีการข้ามด่าน เสร็จแล้วช้อปปิ้งสินค้า

คิวดี้ฟรี ก่อนกลับด่าน จังหวัดหนองกาย

18.00 น. ส่งคณะที่ อุดรธานี ด้วยความสุขของการเที่ยวหลวงพระบาง


อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไม่รวม